top of page

מחירון 1.1.2018

 • עבודות למזמיני עבודה

   • שרותי מומחה מלווה – לפי תעריף איגוד המהנדסים לבוררים (800 ₪ לש"ע). במקרה של יציאת המומחה לשטח וקיום ישיבות באתר – כל יציאה או ישיבה תחשב כיום עבודה מלא (9 ש"ע).

   • שימוש במפרטי רקיע והכללתם בשלמותם או בחלקם בתוך מסמכי החוזה של המזמין הינו חינמי אך מותנה באיזכור זכויות היוצרים של רקיע בכל דף וכן בכך שטרם פירסום המכרז הודיע המזמין לחב' רקיע על מינויה כאחראית לאספקת מומחה מלווה לפרויקט ואף הודיע על כך לקבלנים במסגרת מסמכי המכרז. 

   • שימוש במפרטי רקיע בפרויקטים שבהם לא מונתה רקיע כאחראית לאספקת מומחה מלווה, הינו בתשלום של 0.02% מערך חשבונות הקבלן ששולמו בפועל. התשלום יעשה בחודש פברואר של כל שנה קלנדרית עבור השנה שלפניה ובעצם שימושו במפרט המשתמש מתחייב בזה לספק עד סוף דצמבר בכל שנה לחב' רקיע את רשימת ההתקשרויות שבהן השתמש במפרט או בחלק ממנו ואת סך התשלומים ששולמו בהתקשרויות אלו במהלך אותה שנה.

 • עבודה לפי שעות

   • מהנדס מומחה (לפחות 10 שנות ניסיון) לפי שעות – 300 ₪ לש"ע.

   • בעלים (אסף מורג) לפי שעות – 1000 ₪ לש"ע.

 • עבודות לקבלנים

  • הכנת לו"ז בסיסי עד לאישורו על ידי המזמין:

   • לפרויקטי כבישים ורכבות בהיקף 50-100 מיליון – 40,000 ₪

   • לפרויקטי כבישים ורכבות בהיקף 100-170 מיליון – 50,000 ₪

   • לפרויקטי כבישים ורכבות לכל 100 מיליון נוספים – 10,000 ₪ נוספים.

   • לפרויקטי כבישים ורכבות בסביבה עירונית – תוספת 50%.

   • לפרויקטי בנייה של מבנים יחודיים בהיקף 50-100 מיליון – 60,000 ₪.

   • לפרויקטי בנייה של מבנים יחודיים בהיקף מעל 100 מיליון – 15,000 ₪ לכל 50 מיליון נוספים.

   • לפרויקטי בנייה של מבנים חזרתיים (קומות זהות זו לזו) – 30% הנחה.

  • ליווי חוזה כולל עדכון לו"ז חודשי, העלאת העיכובים על לוח הזמנים, כתיבת דרישות תשלום בגין הארכה, החשה, תקורות, שיבושים וירידת תפוקות, שינוי שיטות ביצוע:

   • לפרויקטי כבישים ורכבות בהיקף 50-100 מיליון – 20,000 ₪ לחודש

   • לפרויקטי כבישים ורכבות בהיקף 100-170 מיליון – 30,000 ₪ לחודש

   • לפרויקטי כבישים ורכבות לכל 100 מיליון נוספים – 10,000 ₪ נוספים.

   • לפרויקטי כבישים ורכבות בסביבה עירונית – תוספת 50%.

   • לפרויקטי בנייה של מבנים יחודיים בהיקף 50-100 מיליון – 20,000 ₪.

   • לפרויקטי בנייה של מבנים יחודיים בהיקף מעל 100 מיליון – 10,000 ₪ לכל 50 מיליון נוספים.

   • לפרויקטי בנייה של מבנים חזרתיים (קומות זהות זו לזו) – 30% הנחה.

  • כתיבת דרישות תשלום לפרויקט שהעבודה בגינו הושלמה:

   • לפרויקטי כבישים ורכבות בהיקף 50-100 מיליון – 300,000 ₪.

   • לפרויקטי כבישים ורכבות בהיקף מעל 100 מיליון – 50,000 ₪ נוספים לכל 50 מיליון.

   • לפרויקטי כבישים ורכבות בסביבה עירונית – תוספת 50%.

   • לפרויקטי בניה של מבנים ייחודיים בהיקף עד 50 מיליון – 300,000 ₪

   • לפרויקטי בניה של מבנים יחודיים בהיקף מעל 50 מיליון – 100,000 ₪ נוספים לכל 50 מיליון.

  • השתתפות בהליכים משפטיים

   • השתתפות בהליך המשפטי, בבוררות או בימ"ש עד השגת פשרה או פסק דין (לא כולל ערעור) – תוספת 100% לעלות הכנת הדרישות. 

  • עבודה לפי שעות

   • מהנדס מומחה (לפחות 10 שנות ניסיון) לפי שעות – 300 ₪ לש"ע.

   • אסף מורג לפי שעות – 1000 ₪ לש"ע.

   • המחירים אינם כוללים מע"מ

מה חדש?

רוצים להישאר מעודכנים ולהיות הראשונים לדעת כשעלה מאמר חדש?

bottom of page