top of page

מפרטי רקיע - מהדורת מרץ 2018

  • חלוקת אחריות וסיכונים בין קבלן, מזמין, מתכננים ומנהל פרויקט - קביעת גבולות האחריות לתכנון, גאולוגיה, ממצאים בתת הקרקע ועוד נושאים רבים, וחלוקתם בין שותפי הפרויקט

  • ניהול הזמן בפרויקט -  איזה לוח זמנים צריך לבנות? איך לקשור אותו אל החוזה ואל הניהול השוטף של הביצוע? איך לגרום לכל המשתתפים בפרויקט להתאמץ על מנת לסיים בזמן? איך לחשב את אורכות הזמן המגיעות לקבלן? איך לשלם בגין שינויי לו"ז, החשת ביצוע, וירידת תפוקות עבודה? מה הם שינויים, תוספות ושיבושים ומה ההבדלים ביניהם?

  • שימוש בשיטת COC להשאת ערך הפרויקט - ניהול המכרז וחיי היום יום של הפרויקט תחת מערכת חוזית המכוונת לתגמל את כל משתתפי הפרויקט בגין קידומו והשלמתו.

  • ניהול שינויים ושיבושים - הגדרתם של שינויים ושיבושים, המקרים בהם יש לשלם בגינם והואפנים באמצעותם יש לתמחר את עלויותיהם.

  • פתרון מחלוקות - שימוש בשרותי מומחה מלווה לשם פתרון מחלוקות תוך כדי הביצוע ללא הזקקות לבתי משפט.

  • הגשת חשבונות ובדיקתם - איך נדרש להגיש חשבון שניתן לבדוק ולאשר בקלות, תוך הקטנת מספר ההשמטות, הטעויות והעבודה המושקעת היום בהכנת החשבונות ובדיקתם החוזרת.

  • ניהול מסירות המבנה - איך מוסרים את המבנה ואת התיעוד שלו? מה חלקו של כל אחד משותפי הפרויקט בתהליך המסירה?

מהדורת מרץ של מפרטי רקיע מציעה תשובות מפורטות לכל השאלות הללו. עם זאת - המהדורה היא בבחינת טיוטה להערות הציבור ואיננה מוצר מוגמר. במהדורות הבאות יפורסמו חלקים נוספים של מפרטי רקיע. אנו מבקשים את הערותיכם ביחס למפרטים אלה ולנוספים שיצטרפו אליהם.

לאחר הטמעת הערותיכם יפורסם המפרט המלא כ"מפרט מומלץ" אשר נציע למזמיני עבודה לאמצו.

נודה להערות ציבור המהנדסים ומנהלי הפרויקטים לגבי כל נושא הנזכר כאן. אנא רישמו את הערותיכם במקום המיועד לתגובות  בתחתית דף זה, כדי שגם אחרים יוכלו לראות אותן ולהתייחס אליהן. מי שרוצה להגיש מסמך הערות ארוך יכול לשלוח אותו במייל אלי, אסף מורג, לכתובת שמופיעה בלשונית "צור קשר". כדי למנוע שגיאות ואי הבנות - בעת שאתם מעירים הערות - אנא רישמו את מספר הסעיף שאליו אתם מתייחסים.

 

תודה מראש על עזרתכם.

אסף מורג

מה חדש?

רוצים להישאר מעודכנים ולהיות הראשונים לדעת כשעלה מאמר חדש?

bottom of page