top of page

מפרט רקיע לניהול החוזה הקבלני - מהדורת אוקטובר 2018

 מהדורת אוקטובר 2018 של מפרט רקיע כוללת מפרט חדש להגשה ובדיקה של חשבונות וכן איסוף, עדכון ושיפור של מספר ניכר של מפרטים שהנושאים המופיעים בהם נכללו במידה זו או אחרת בחוזים ישראליים שונים, תחת כותרות שונות.

על מנת להקל על אימוץ המפרט על ידי מזמיני עבודה ישראליים, הוצאו ממהדורה זו חלקים שהופיעו במהדורה קודמת ואשר נוגעים לחלוקת העבודה בין החוזה הקבלני, חוזי התכנון וחוזי ניהול הפרויקט. באופן זה ניתן להשתמש במפרט הנוכחי עבור חוזה הקבלן ללא צורך לעדכן במקביל את החוזים האחרים.

במהדורה זו חסרים עדיין מפרט ניהול מסמכים ותקשורת פרויקטאלית, מפרט אינטגרצית המידע הפרויקטאלי, מפרט ניהול סיכונים, מפרט לשימוש בפונקצית מטרה פרויקטאלית ומפרטים לתכנון ולהכנת תכניות עדות ב-BIM. מפרטים אלה אינם מוכנים עדיין והם יכללו במהדורות הבאות.

אסף מורג

מה חדש?

רוצים להישאר מעודכנים ולהיות הראשונים לדעת כשעלה מאמר חדש?

bottom of page